Intelligent Telecom Solutions Co.,Ltd.


INTELLIGENT SYSTEM INTEGRATOR


บริการให้คำปรึกษาออกแบบติดตั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากการให้คำปรึกษาด้วยความเชี่ยวชาญแล้วยังรวมถึงบริการพัฒนาระบบงานเฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละส่วนงาน หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ โดยการบริการจะมีหลายลักษณะครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาระบบ (System Analysis), Infrastructure, Hardware, Software ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน เช่น การให้คำปรึกษาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Network Consulting), การให้คำปรึกษาด้านระบบแอพพลิเคชั่น (Application Consulting), การให้คำปรึกษาด้านระบบการป้องกันสร้างความปลอดภัยและการพัฒนาระบบเพื่อประสิทธิการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยมีการแบ่งการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ประกอบด้วย


ระบบงาน Directory service and identity service (Windows Active Directory)

ให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง upgrade version สำหรับระบบงาน Active Directory โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับระบบงานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งานและบำรุงรักษาต่อไปในอนาคต ซึ่งระบบจะมีความสามารถดังนี้

Directory Services

Identity Services

Access Management Services

ระบบงาน Centralize resource management (File and printer sharing)

ให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง upgrade version และ migrate Centralize resource ต่างๆขององค์กร รวมถึงการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง resource ดังกล่าว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรให้สูงขึ้นอีกด้วย โดยจะมีการใช้ Feature ต่างๆที่ Windows Server นั้น built-in มากับ Windows ยกตัวอย่างเช่น

File server resource manager

Distribution file system

Printer sharing

ระบบงาน Corporate Email and corroborations (Microsoft Exchangeand SharePoint)

ให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง upgrade version และ migration ระบบงาน Corporate Email และ SharePoint ซึ่งเป็นระบบที่มีความสำคัญมากในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ยกตัวอย่างเช่น

Corporate Email (Microsoft Exchange)

Corroborations (Microsoft SharePoint)

Unified communication (Microsoft Lync)

 Intelligent Telecom Solutions Co.,Ltd.