Intelligent Telecom Solutions Co.,Ltd.


COMPANY PROFILE

Intelligent Telecom Solution Co., Ltd.

จากประสบการณ์อันยาวนานของผู้บริหารและทีมงานวิศวกร ที่ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เราจึงให้บริการจัดหาโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า เช่น Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย), Network Design (การออกแบบเครือข่าย), Cabling System (การวางระบบสายสัญญญาณเครือข่าย), Telecommunication Network (เครือข่ายโทรคมนาคม), Voice & Data (สัญญาณเสียงและข้อมูล), Surveillance System/CCTV, กล้อง IP Camera, Access Control, Key Card, Parking System และอื่นๆ อีกมากมาย เสมือนเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้บริษัทต่างๆประสบความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกัน เราให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะให้บริการสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริการที่มีประสิทธิภาพเช่นนี้แก่ลูกค้าตลอดไปบริษัท อินเทลลิเจ้นท์ เทเลคอม โซลูชั่น จำกัด

บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ เทเลคอม โซลูชั่น จำกัด หรือ ไอทีเอส เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจรก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างทีมผู้บริหารและทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรและความเชี่ยวชาญทางการตลาดของ บริษัท อินฟิเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้คำปรึกษาและบริการด้านอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ วิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้คำปรึกษาและบริการด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ บริษัท เอเอ็นพี โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไอทีเอส (Its) เป็นผู้เสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพระดับโลกภายใต้หลักการทำงานที่เรียกว่า "Win-Win Solution” ซึ่งเป็นบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจรโดยครอบคลุมถึงการออกแบบ การพัฒนา ติดตั้งและการดูแลรักษาระบบงานที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ ด้วยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ผลงานของไอทีเอส จึงสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนในการเพิ่มผลกำไรและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรลูกค้า

ลักษณะธุรกิจ


ไอทีเอส (Its) ในฐานะที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาคราชการและธุรกิจเอกชนในประเทศไทย ไอทีเอส มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการจัดหาโซลูชั่นทั้งสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อธุรกิจเพื่อสามารถตอบแทนการลงทุนด้านไอทีให้ได้ประโยชน์สูงสุดและด้วยความเชี่ยวชาญที่มีในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไอที ความรู้ความเข้าใจในแต่ละธุรกิจ การมีพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ความเข้าใจในโครงสร้างองค์กรธุรกิจ ตลอดจนวิธีการดำเนินงานที่ผ่านการพิสูจน์มาในอดีต ช่วยทำให้เราสามารถนำเสนอโครงการที่เหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มภาครัฐและเอกชน ธนาคาร สถานศึกษา โรงแรม โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ โดยมีทีมวิศวกรให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งดูแลแก้ไขให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง

วิสัยทัศน์ ( Vision )


เป็นผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยด้วยคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศโดยการยอมรับจากลูกค้า


พันธกิจ ( Mission )


# ด้านการบริหารและการตลาด

เพิ่มเทคนิคในการทำงานแก่พนักงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในงานที่ดี

นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้รวดเร็วขึ้น

เพิ่มศักยภาพในการบริการ ติดตั้งและการซ่อมบำรุงด้วยความรวดเร็ว


# พัฒนาด้านบุคลากร

อบรมเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง

ประชุมชี้แจงพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับงานและข้อมูลในการทำงานตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอ

กำหนดตัวชี้วัดผลงานและเป้าหมายในงานให้ทุกส่วนงานอย่างชัดเจน

เพิ่มทักษะให้พนักงานสามารถทำงานได้หลายอย่าง


# เป้าหมาย

เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารภายในที่ดี

เป็นเลิศในด้านบริการต่อลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

สร้างระบบเครือข่ายการกระจายสินค้าไปทั่วภูมิภาค

เป็นบริษัทผู้นำด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับลูกค้า


# หลักในการบริหาร

ตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้า

รับประกันสินค้าอย่างมีคุณภาพ

จัดสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง

บริการหลังการขายอย่างมีมาตรฐานด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด

แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้า


ภาพตัวอย่างการทำงาน

 Intelligent Telecom Solutions Co.,Ltd.